Vanligt ställda frågor, FAQ

Fråga

Svar

När får vi veta vilken ny Institution som vi ska arbeta på?

Prel. Förslag ges i slutet av november.

Beslut om omplacering fattas i områdesnämnden den 15 december under förutsättning att rektor fattar beslut om avveckling den 16 december.

Hur får jag besked?

Var och en kommer att få information och besked om placering.

Vem ska jag kontakta för att få information om vad som är på gång?

Kontinuerlig information mailas ut från prefekt varje vecka.

För individuella frågor kontakta närmaste chef med arbetsmiljöansvar. Det går att kontakta skyddsombud eller fackligt ombud.

Du kan även alltid kontakta vår informatör Cecilia Yates, cecilia.yates@neuro.uu.se

Vem svarar på frågor från media?

Frågor rörande institutionen hänvisas till prefekt Lars Rönnblom.

Frågor rörande områdesbeslut hänvisas till vicerektor Mats Larhed.

Allmänna frågor och support ges av informatör Cecilia Yates, cecilia.yates@neuro.uu.se

Vilka arbetar med processen?

En arbetsgrupp vid vetenskapsområdets ledning, vilka består av vicerektor Mats Larhed, stf vicerektor Eva Tiensuu Janson och dekan Karin Forsberg Nilsson. Arbetsgruppen får support från kansli, förvaltning och institutionen. Projektledare är Anna Sjöström, anna.sjostrom@uu.se .

Vad bestämmer rektor?

Rektor fattar beslut om nedläggning men inte vem som hamnar var.

Vem tar fram förslag inför beslut om vem som ska placeras var?

En arbetsgrupp vid vetenskapsområdets ledning, vilka består av vicerektor Mats Larhed, stf vicerektor Eva Tiensuu Janson och dekan vid medicinska fakulteten Karin Forsberg Nilsson.

De har fått tillgång till insamlade underlag från institutionen, kansli och förvaltning.

När kommer samtalen mellan forskargruppledarena och Eva Tiensuu Janson att ske?

Samtalen bokades in och genomfördes i oktober.

Vem pratar Eva Tiensuu Janson med?

Forskargruppledare samt chefer med delegerat arbetsmiljöansvar

Får man välja ny Institutionstillhörighet?

Nej, önskemål tas gärna emot. Beslutet tas av vetenskapsområdets områdesnämnd

Vem kan ge önskemål om placering?

Forskargruppledare har fått ge önskemål i samtalen med stf vicerektor Eva Tiensuu Janson.

Administrativ/ teknisk personal har fått lämna önskemål till administrativ chef Katarina Tillgren, som i sin tur framför till Eva Tiensuu Janson.

Varför ska Eva Tiensuu Janson få all information?

Eva Tiensuu Janson är vetenskapsområdets stf vicerektor. Hon har fått uppdraget av Vetenskapsområdets ledning och ingår i vetenskapsområdet arbetsgrupp som håller i det här arbetet.

Vilken information ingår i arbetsunderlaget inför förslag till placering?

Önskemål från forskargruppledare eller motsvarande, information om personal, ekonomiskt underlag tex avtal, ekonomisk status, stipendier mm, utbildningsuppdrag, lokaler och ev. även infrastruktur/ plattformar.

Vad händer ifall man slutligen inte känner sig nöjd med den nya Institutionstillhörigheten?

Områdesledningen kommer att försöka tillgodose alla önskemål. Är man inte nöjd får man i första hand kontakta sin närmaste chef med arbetsmiljöansvar. Det går att kontakta skyddsombud eller fackligt ombud. Anställda kan även kontakta företagshälsovården, Previa. Varje anställd har två fria samtal.

Jag känner mig orolig, vem ska jag prata med?

I första hand din närmaste chef med arbetsmiljöansvar. Det går att kontakta skyddsombud eller fackligt ombud. Ni kan även kontakta företagshälsovården, Previa. Varje anställd har två fria samtal.

Hur fångas oroskänslor för min arbetsmiljö upp?

Riskanalyser avseende arbetsmiljö sker kontinuerligt i olika faser. Nu närmast sker riskanalys den 17 nov. Det finns representanter för alla personalkategorier vid riskanalysen.

Framför din oro till din närmaste chef/ skyddsombud eller liknande.

Finns det redan nu ett färdigt förslag på var alla ska hamna.

Nej, alla underlag måste först samlas in innan ett förslag kan göras.

Kan man välja att flytta till ett annat universitet?

Nej

Följer alla anslag med?

Ja

Följer den undervisning som lektorerna/ forskarna/ doktoranderna i gruppen har i dagsläget med till den nya institutionen?

Ja, det är planen.

Vem ska berätta om förändringen för gruppmedlemmarna och när?

När det finns ett förslag så kommer informationen att mailas ut till alla anställda, troligtvis i slutet av november.

Är de fackliga organisationerna involverade?

Ja, alla de fackliga organisationerna informeras veckovis och fackliga förhandlingar sker vid behov, de startade redan i september.

Kommer flytten till den nya institutionen att påverka min doktorandtjänst?

Nej

Vad händer med min doktorandtjänst ifall forskargruppledaren väljer att flytta till en annan fakultet?

Doktorandtjänsten är placerad vid Uppsala universitet och om forskargruppen flyttas till en annan institution inom vetenskapsområdet så blir det ingen skillnad för doktoranden.

Kan jag välja att byta forskargrupp om jag inte trivs i min grupp?

Diskussion får ske med forskargruppledaren, handledaren eller bihandledare.

Om det redan finns teknisk personal dit min forskargrupp flyttas, vad händer då?

En genomlysning sker för hela verksamheten inklusive alla medarbetare och ett förslag tas fram där alla får en plats.

Kan mina arbetsuppgifter komma att ändras?

De flesta medarbetare kommer ha samma arbetsuppgifter men för några kan det ske förändringar.

Vilka deltar i riskanalysen?

Representanter för alla personalgrupper på alla nivåer beroende på omfattningen av riskanalysen.

Vilka riskanalyser kommer att göras?

Riskanalys sker vid förberedelsearbete, en inför beslut om avveckling och ändrad organisatorisk placering samt en för mottagande institution.

Varför görs riskanalyser?

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva förebyggas och åtgärdas (AFS 2001:1 § 8).

Vem beslutar om den slutliga organisationsplanen?

Vetenskapsområdets områdesnämnd

Kommer jag att behöva flytta min plats/rum fysiskt?

Bytet till ny institution behöver inte innebär en fysisk flytt. Om flytt ska ske, så görs det tidigast under första halvåret 2022.

Vad händer med utbildningar och kurser vid neurovetenskap?

Alla utbildningar och kurser kommer att flyttas till andra institutioner och undervisningen kommer att fortsätta som vanligt.

Vilken skillnad kommer jag att märka som student?

Studenterna kommer inte att märka någon skillnad.

Varför går det så fort?

För att medarbetarna ska få veta sin placering så snart som möjligt.

Hur fungerar namnbyte av en institution? Förberedande arbete med namnbyte sker inom respektive institution och sedan tas beslut av områdesnämnden.
Senast uppdaterad: 2021-12-05