Informationen om bakomliggande process och bakgrund

Vicerektor utsåg Lars Rönnblom till prefekt från och med den 1 april 2021 till och med den 31 januari 2022.  I prefektens uppdrag ingick att återkomma med förslag till framtida organisation av institutionen.

Prefekten har återkommit med fyra alternativ:

1. val till institutionsstyrelse hålls under hösten 2021

2. fortsatt prefektstyre efter 2022-01-31

3. institutionen organiseras i två avdelningar, en för klinisk neurovetenskap och en för preklinisk neurovetenskap,

4. institutionen avvecklas.

Prefekten har presenterat dessa alternativ för forskargruppsledarna vid institutionen som har getts tillfälle att både muntligen och skriftligen kommentera förslagen samt presenterat för rektor och områdesledning. Följande resultat framkom;

  • Alternativ 1, att genomföra val till institutionsstyrelse under hösten 2021 har inget stöd inom Institutionen.
     
  • Alternativet att fortsätta med prefektstyre efter den 31 januari 2022 bedöms strida mot grundläggande värden om kollegialitet vid universitetet.
     
  • Alternativet att organisera institutionen i två avdelningar bedöms inte lösa institutionens grundläggande problem.

Kvarstår gör då alternativet att institutionen avvecklas.

Vid diskussion om en eventuell avveckling av institutionen har det framförts ett behov av en sammanhållande struktur för ämnet Neurovetenskap.

Senast uppdaterad: 2021-11-08