Kommittén för lika villkor vid INV

Kommittén för lika villkor vid Institutionen för neurovetenskap arbetar utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder.

Fokus under 2018 har varit att ge ledningsansvariga och undervisningspersonal den utbildning som behövs för att ta det ansvar som diskrimineringslagen kräver.

Om du anser dig särbehandlad på grund av…

  • ditt kön eller könsuttryck
  • din etnicitet/hudfärg
  • att du har en funktionsnedsättning
  • din trosuppfattning
  • din sexuella läggning eller
  • din ålder

Kontakta i så fall, den ena eller bägge, utav

1. Institutionens ombud för lika villkor
likavillkor@neuro.uu.se

2. Kursledaren
förnamn.efternamn@neuro.uu.se

Lika villkor Power Point bild för undervisning

Här kan ni läsa mer om Uppsala universitets arbete för åtgärder mot kränkande särbehandling.

Kommittén för lika villkor