Märta Nasvelldagen 2021

Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! En dag med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Årets tema är Från kris till trauma: begrepp till behandling”. Vi informerar även om verksamheten i Psykiatrins hus samt Brukarorganisationernas arbete mm. Med tanke på Covid-19 situationen så kommer årets Märta Nasvelldag ske digitalt på zoom-länk.

Tid: Torsdag 25 mars, kl 16.00–19.45
Plats: via Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/62779038567 
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan (begränsat antal platser, först till kvarn)
För att kunna ansluta till webinariet så behöver ni ange en email-adress.

Ladda ned  Program Märta Nasvelldagen 2021

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.

Psykiska sjukdomar orsakar mycket lidande och kan leda till att en livsbana förändras tillfälligt eller för alltid. Under de senaste decennierna har kunskapsläget förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda. Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap om hur hjärnan fungerar, både vid hälsa och vid psykisk sjukdom. Dessutom finns mycket annat som måste bekämpas, förutom okunskap, stigmatisering och fördomar, så även orsakerna till att patienter med psykisk sjukdom dör i förtid i kroppsliga sjukdomar.

Därför vill vi berätta om alla psykiatrins utmaningar och ge möjlighet till frågor och en sund diskussion.

Nästan alla människor utsätts under livet för händelser som är svåra, hotfulla eller djupt omskakande. Ibland har vi tillgång till en motståndskraft som gör att minnet av händelsen blir en del av vår livshistoria. Det kan vara smärtsamt, men det är möjligt att leva med minnet. Vid mycket allvarliga händelser, eller då vi är sårbara och inte får det stöd vi behöver, kan stressreaktionerna kvarstå, förvärras och bli kroniska. Under senare år har vi fått allt mer kunskap om vad psykiskt trauma är, hur vi kan förstå det och hur vi kan hjälpa. Detta kommer vi att tala om på årets Märta Nasvelldag.

Välkomna!

Arrangör: Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Region Uppsala.

Program Märta Nasvelldagen 25 Mars 2021

16.00  Introduktion
Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 
Gunilla Svedström, verksamhetschef
Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

16.10  Vad är psykiskt trauma?
 Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 

16.35  Katastrofpsykiatrisk forskning i Uppsala under de senaste decennierna 
Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

17.00  Att leva med svåra händelser
 Petra Rohrer

17.30 Paus i live-föreläsningarna. Här finns möjlighet att titta på kortare forskningspresentationer, klicka på följande länk
 

Martina Isaksson: När självkontroll blir överdriven - behandling vid anorexia

Johanna Salberg: Steg mot återhämtning

Hanna Spangenberg: Uppföljning av relationer hos tidigare patienter i psykiatrin med personlighetsstörningar

Emelie Bellander: Alkoholbruk under 13 år bland unga psykiatriska patienter - barndomstrauma och personlighetsdrag

Filmerna finns kvar under och efter mötet för den som vill ta en paus nu istället.

18.00  Det finns hopp! Behandlingsmetoder vid traumatisering hos barn och vuxna
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog
Jens Karström, psykolog 

18.25  Forskning pågår! Inblick i fyra aktuella projekt:

Självhjälp via mobilen: Dagliga variationer i copingstrategier och hälsa  
Ida Hensler, doktorand, psykolog

Min sorg – en mobilapp för att lindra komplicerad sorg
Rakel Eklund, fil. dr, specialistsjuksköterska

Ilska hos traumatiserade ungdomar
Johan Isaksson, docent, psykolog

Borderline personlighetssyndrom hos unga vuxna: diagnostisk process,     
utvecklingsvägar och samsjuklighet
Ioannis Kouros, doktorand, specialistläkare

18.45  Paneldiskussion: Hur ser psykotraumatologins framtid  ut - kunskapsläge            och vård?
Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Sultan Kayhan, riksdagsledamot
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog

19.00  Avslutningsord.

(Huset brukar hålla öppet för allmänheten, men öppethus-aktiviteten är i år inställd pga Covid-19)

Länkar till brukarorganisationernas hemsidor:

Attention Uppsala är en förening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer och yrkesverksamma inom området. Vi är en lokalförening till Riksförbundet Attention. 
Attention Uppsalas hemsida: www.attention-uppsala.se

Föreningen Balans Uppsala är en ideell stödförening för personer som upplevt depression, mani, växlande perioder eller utmattningssyndrom – och för anhöriga. Några av våra aktiviteter är självhjälpsgrupper, medlemsträffar, promenader och fikaträffar för Unga i Balans. Välkommen! http://balansuppsala.se/

IFS Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser i Uppsala samlar själverfarna, närstående, personal och övriga intresserade till studiecirklar, föredrag, fester och tillfällen att träffas. IFS har öppet i brukarföreningarnas rum i Psykiatrins Hus onsdagar 12-16.
Hemsida: ifs-uppsala.se

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med tvångssyndrom (ocd) och närliggande diagnoser som dysmorfofobi (bdd), samlarsyndrom (hoarding), trichotillomani (hair-pulling) och dermatillomani (skin picking). Även anhöriga till dessa personer behöver stöd, eftersom de ofta på olika sätt dras in i sjukdomen. Förbundet bedriver också ett brett informativt arbete mot vård, omsorg, övriga samhällsfunktioner och allmänheten.
Genom förbundets webb kan man ta del av föreläsningar om ocd och relaterade diagnoser: OCD förbundet

Våga prata om psykisk ohälsa!
Hjärnkoll Uppsala län
Hemsida; uppsala.hjarnkoll.se

Vem var Märta Nasvell

Märta Nasvell var en sjuksköterska som älskade sitt arbete och drevs av övertygelsen att man måste stå upp för det man tror på och vill åstadkomma. För Märta innebar det att människor med psykisk ohälsa och sjukdom inte bara ska mötas med respekt och förståelse, utan också att orsakerna till sjukdomarna ska identifieras så att de kan förhindras och behandlas.

Märta Nasvell föddes som Märta Fors år 1910 och tog sjuksköterskeexamen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933. Hon gifte sig med den 18 år äldre ryske officeren Nikolai von Nasvetévitch. Han var tsarens siste kommendant på Åland och kom till Sverige efter revolutionen. Nasvetévitsch tog senare namnet Nicke Nasvell och blev bland annat en mycket uppskattad andretenor i Orphei Drängar. Nicke Nasvell avled 1952 vid 60 års ålder efter lång tids sjukdom.

Fram till sin pension tjänstgjorde Märta framför allt som narkos- och operationssköterska. Efter sin pension och långt upp i åttioårsåldern valde hon att arbeta som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

Psykotraumatologi

Forskning inom området psykotraumatologi avser i vid mening hur starkt påfrestande händelser påverkar människors upplevelser och beteenden. Forskningen handlar bland annat om vilka besvär som kan uppkomma efter påfrestande händelser, hur dessa besvär kan ta sig uttryck och hur de kan förebyggas eller lindras. Den inbegriper direkt och indirekt drabbade, anhöriga och personal samt psykosociala konsekvenser av en allvarlig händelse.

-               Forskningen har under de senaste decennierna givit oss mycket kunskap om hur vi hanterar och återhämtar oss från svåra händelser och inte minst hur vi kan hjälpa de som blir traumatiserade. Även om det finns mycket kvar att lära, hoppas jag att vi under årets Märta Nasvelldag kan inge hopp om att vi har både kunskap och verktyg för att förstå och hjälpa människor som kämpar med traumatiska upplevelser, säger Filip Arnberg, programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet och psykolog på Akademiska sjukhuset

Psykisk sjukdom

Psykiska sjukdomar är vanliga och kan delas in i grupper såsom ångestsyndrom, förstämningssyndrom, psykossjukdomar, trauma- och stressrelaterade störningar, ätstörningar och beroendesjukdomar. Dessutom finns psykisk ohälsa som framför allt debuterar och förekommer i barndomen, till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. Upp till hälften av befolkningen kommer att drabbas av minst en psykisk sjukdom under sin livstid.
Att så många drabbas betyder inte att alla söker eller får vård. I en nyligen genomförd studie från Danmark uppskattades att en tredjedel av befolkningen någon gång i livet får psykiatrisk specialistvård. I Sverige ges årligen nästan 60 000 personer psykiatrisk heldygnsvård och närmare 400 000 personer får vård inom den specialiserade psykiatrin. Det innebär att ungefär fyra procent av befolkningen ges psykiatrisk specialistvård varje år. Huvuddelen av dem som behöver vård för psykiska problem behandlas dock i primärvården.

MÄRTA OCH NICKE NASVELLS STIFTELSE

Innan sin bortgång beslöt Märta och Nicke Nasvell att skänka medel till Uppsala universitet för bildandet av en stiftelse, Märta och Nicke Nasvells stiftelse, för att stödja klinisk forskning om psykiska sjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Så bidrar du: Genom att ge en gåva till Märta och Nicke Nasvells stiftelse bidrar du till ny kunskap och forskning vid de vuxenpsykiatriska klinikerna vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Bankgironummer: 5080-1794
Swish-nummer: 1232 360 519
Märkning: ”Stiftelse 91161” + Ditt namn, din adress
Kontohavare: Uppsala universitets stiftelseförvaltning, Ekonomisk förening

Mer info: M och N Nasvells stiftelse

Senast uppdaterad: 2021-03-25