Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är en läkarledd specialistverksamhet inom hälso- och sjukvården och utgör basen för vår forskning och utbildning. Specialiteten innefattar kunskap om medfödda och förvärvade skador och sjukdomar och dess konsekvenser för den drabbade personen och dennes närstående.

Inom specialiteten finns särskilda kunskaper om hur man bedömer, diagnostiserar, förebygger och behandlar olika former av funktionsnedsättningar. Här finns också kunskap hur man med kvalificerade rehabiliteringsinsatser kan få personer med funktionshinder att bli så aktiva och delaktiga som möjligt inom familjeliv, på arbetet och fritiden.

Vi bedriver forskning och utbildning med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering för personer med neurologiska skador och sjukdomar. Forskningen är patientnära, utgår från vår kliniska verksamhet och innefattar personer med stroke, traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskada, post-polio, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och neuromuskulär sjukdom.

I vår forskning kartlägger vi konsekvenserna av en neurologisk skada eller sjukdom i ett livsperspektiv och utvärderar olika rehabiliteringsmedicinska modeller och interventioner. Det övergripande syftet är att utveckla rehabiliteringen för personer med med neurologiska skador och sjukdomar så att de kan uppnå och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och livstillfredsställelse.