Regenerativ Neurobiologi

Målsättningen med vår forskning är att dels att förbättra förutsättningarna för funktionsåterkomst efter skada i centrala nervsystemet och dels att utnyttja den potential som stamceller har att stimulera vävnadsreparation. Forskningen är grundläggande och bedrivs på odlade celler och i djurförsök.

Skadade nervtrådar i perifera nervsystemet kan återbilda den förlorade delen av nervtråden genom sk nervregeneration och därigenom återskapa förlorad funktion. Skadade nervtrådar i centrala nervsystemet är emellertid oförmögna att spontant regenerera och sådana skador leder därför till permanenta funktionsförluster. Dessutom kan skador på centrala nervbanor leda till långvariga och t o m kroniska smärttillstånd, sk neuropatisk smärta. Vi avser att återskapa förlorade funktioner genom nya metoder att:

– stimulera regeneration av skadade nervtrådar i ryggmärgen,

– stimulera funktionellt meningsfull omorganisation av nervförbindelser, sk plasticitet, iryggmärgen efter skada, och

– reparera förlorade nervförbindelser genom transplantation av stamceller som vi styr till önskade typer av nervceller med hjälp av nyutvecklad teknik.

I nyligen genomförda studier har vi även visat att tillväxt, överlevnad och funktion hos insulinproducerande celler i bukspottkörteln kraftigt stimuleras om de odlas eller transplanteras tillsammans med stamceller från nervsystemet. Dessa resultat kan innebära nya möjligheter att behandla patienter med typ 1 diabetes som har förlorat så mycket av sina insulinproducerande celler att de inte har tillräckligt med insulin. Vi avser att:

– identifiera de mekanismer som ligger bakom de neurala stamcellernas stimulerande effekt på insulinproducerande celler, och

– bidra att utveckla denna kunskap till ny behandling av patienter med typ 1 diabetes.

Neural crest stem cell neurosphere with differentiated neurons (red) and glial cells (green). Cell nuclei labeled blue. Foto: Dr. Elena N. Kozlova, Regenerative Neurobiology

Gruppledare:
Prof. Elena Kozlova
e-mail:elena.kozlova@neuro.uu.se